Hoppa till innehållet

Våra prioriterade frågor.

Vi bygger en modern folkrörelse som organiserar dem som är med i dag och som tilltalar nya målgrupper som är intresserade av att hela Sverige ska leva. Vårt mål är enkelt: Hela Sverige ska leva och bli ett land i balans.

Vi ser landsbygdsutveckling som en helhet. Service, kultur, lokalt inflytande och infrastruktur och digitalisering ser vi som de viktigaste frågorna som kan lägga en stark bas i alla orter oavsett var i landet man bor och därför prioriterar vi dem. Det innebär att vi driver projekt som har med dessa frågor att göra och att vi opinionsbildar och sprider kunskap och information om dem.

Service i hela Sverige

Oavsett var man bor i landet måste det finnas tillgång till grundläggande service som drivmedel och livsmedel och den grundläggande välfärden måste fungera i hela landet - polis och ambulans måste komma när man ringer. Mindre, lokalt anpassade servicelösningar kan fungera bra, till exempel servicepunkter med bibliotekstjänster, turistinformation och hjälp med myndighetskontakter. I vårt stora pilotprojekt Service i samverkan ska lokalsamhället, kommunerna och det lokala näringslivet tillsammans ta fram egna modeller på servicelösningar.

Kultur viktigt för landsbygden

Kultur är viktigt för samhället och skapar förutsättningar för gemenskap, identitet, dialog och framtidstro. Trots att hela 44 procent av statens kulturbudget går till Stockholms län lider inte resten av landet brist på kultur, mycket tack vare att civilsamhället med studieförbunden i spetsen tar ett stort ansvar för att det även ska finnas kvalitativ kultur på landsbygden. Vill du läsa mer om hur statens kulturmedel fördelas mellan landsbygd och stad? Läs vår balansrapport: Kultur i hela landet.

Infrastruktur behövs i hela Sverige

En förutsättning för att kunna leva och verka i hela Sverige är att man har möjlighet att vara uppkopplad och att det finns fungerande infrastruktur som järnvägar och säkra vägar. Det är viktigt att nå regeringens bredbandsmål där hundra procent av befolkningen ska ha tillgång till uppkoppling. Tillsammans med LRF och Coompanion driver vi Byanätsforum, som ger stöd och råd till bredbandsföreningar. Vi har också visat i vår balansrapport Infrastruktur i hela landet hur fördelningen mellan medel för vägar och järnvägar ser ut mellan landsbygd och stad. Läs den!

Stärk den lokala demokratin

För att ett samhälle ska fungera är det lokala inflytandet och engagemanget viktigt. Det är människorna som bor i ett område som bäst vet vilken service de behöver och hur den ska tillhandahållas. Vi menar att lokalsamhället ska få större inflytande över beslut som rör bygden och den lokala demokratin måste utvecklas. Detta ökar möjligheterna för ett hållbart samhälle.