Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hvens byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1977

Finns i

Skåne län
Landskrona kommun
Landskrona distrikt

med 362 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Sten-Åke Persson
Hvens byalag
Landsvägen 225
260 13 Sankt Ibb

Tel. 1: 0418 72264

Verksamheten

Barnomsorg

Har på ön kommunal barnomsorg i form av förskola i anslutning till skolan. där är för närvarande 10 barn i åldern 1 - 5 år.

Bostäder

Har i ett par årtionde jobbat med att få fler hyresrätter, och har tillsammans med planavdelningen fått ett halvt löfte om att få vara med om att genomföra en fördjupad översiksplan.

Butik

Ett generationsskifte är aktuellt inom några år, och vi bevakar aktivt hur den frågan kommer att lösas.

Egen affärsverksamhet

Ingen än så länge, men det lokala engagemanget ser ut att vara på väg att mobilsera tillräcklig kraft att genomföra någon form av lokalt utvecklings/bygde bolag.

IT

2009 började vi planera för fiberutbyggnad, och lyckades 2012 tack vare nya PBL få fiber till ön som samförläggning med EONs kraftkabel. Nu återstår att koppla upp hushållen då Skanova 2015 lägger ner det fasta nätet. Detta beräknas komma igång under 2013.

Kommunikationer

Kommunen är huvudman för färjelinjen till ön, och hur det kommer att se ut i framtiden är en fråga vi jobbar med nationellt via Skärgårdarnas riksförbund. Vi har också på ön kollektivtrafik året runt med region Skåne som huvudman.Det är en servicenivå som är ovanlig för så få fastboende, och som vi jobbar med att få ha kvar i framtiden.

Kultur

Är indirekt involverade i de lokala arbetet via vår systerorganisation Hvens kulturförening.

Lokal utvecklingsplan

Är på gång.

Lokalt kapital

Har precis gjort en LEA och håller på att utvärdera och förhoppningsvis ledr detta till bl. a. en Lokal utvecklingsplan.

Miljö & Natur

Nästan hela ön är naturvårdsområde med riksintresse, resten är reservat och Natura 2000 område. Vi är dessutom område av riksintresse landskapsbild och rekreation & fritid. Alltså en hårt reglerad geografi.

Nyhetsbrev

Inga regelbundna, utan hoppas kunna nå våra medlemmar och intresserade mera interaktivt via vår hemsida/facebook sida.

Omställning/Energi

Har en del idéer om detta, som tack vare vår hårt reglerade geoagrafi är mycket svåra att genomföra. Det borde egentligen vara tvärtom.

Samlingslokaler

Vår systerorganisation Kulturföreningen äger och förvaltar Kulturhuset som efter idoga idéella insatser hyser många av de lokala föreningarnas aktiviteter.

Skapa jobb/Företagande

Av en befolkning av 362 har vi förnärvarande mellan 70 - 75 aktiva företag. De flesta fåmansföretag, men den största har 32 anställda; och har på grund av bostadsbristen den största andelen arbetspendlare från fastlandet.

Skola

Läsåret 2012-2013 går 14 barn på Uranienborgs skola i klasserna F - 5.

Studiecirklar

Vi gör fler, än vi tar emot.

Stimulera inflyttning

Just nu startades ett projekt av engagerade föräldrar för att under året försöka visa intresserade familjer vilka mervärde en uppväxt i vår miljö har.Projektet heter "Lycklig barndom på Hven" och har denna hemsida: http://lyckligbarndompaven.se/index.html

Trivsel/Fester

Vi står för ett arrangemang om året, Valborgsbålet.

Turism

Cirka 200 000 om året. De flesta företagen är i turistbranchen. Vi har ca. 500 bäddar på ön totalt, fördelat på allt från camping,vandrarhem till 3*** konferensboende.

Ungdomsverksamhet

Tyvärr är underlaget mycket skiftande år från år, och vi är för tillfället inne i en svacka.

Utbildning/Kompetensutveckling

Föreningarna och övriga intresserade har i projektform fått möjlighet att delta i en organistions-utbildning som har via seminarier hållna av Ernst & Young, till processledare i gruppdynamik. Detta för att öka kunnandet i att äga och driva idéer, projekt och företag.

Vandrings- & Ridleder

Med nästan 2000 uthyrningcyklar har vi mycket goda cykel/vandringsleder.

Vägar/Mackar

Har för vår storlek/befolkning en mycket hög vägstandard som sköts mycket bra av lokala entrepenörer. Drivmedel är en speciell fråga i och med färjeförbindelsen, den är med andra ord mycket dyr och svår att lösa.

Äldreomsorg

Finns inget äldreboende - än. Men vi har en högklassig hemsjukvård med på vinterhalvåret uteslutande lokala anställda, med en ovanligt hög andel män.

Annan verksamhet

Från ön har vi två platser i det lokala Leaderområdets LAG, och deltar även nationellt i landsbygds debatten via Skärgårdarnas riksförbund.

Uppdatera förening

Anmäl förening