Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

JÄRLE BYALAG

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1973

Finns i

Örebro län
Örebro kommun
Axberg distrikt

med 100 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Kristina Andersson
JÄRLE BYALAG
Järle, Vårgläntan
713 91 Nora

Tel. 1: 019-282148

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Byalaget arrangerar sedan 20 år Järle Marknad helgen efter midsommar. Julmarknad hålls på 1:a advent.

Bad/Idrottsplats

Byggt mindre bollplan/isbana med värmestuga.Ny belysning uppsatt 2007.

Barnomsorg

Beroende på antalet (och intresserade) hemmaföräldrar med små barn så ordnas öppen förskola på Järlegården. Under de senaste åren med viss oregelbundenhet men byalaget förfogar över mycket lekmaterial och stöder med ekonomiska resurser.Järle byadagis, kommunal förskola finns i byn och nyttjar ofta Järlegården.

Bostäder

Ett exploateringsarbete med detaljplanering för nya tomter i byn har tidigare utförts.

Egen affärsverksamhet

I samarbete med bygdens lokala hantverkare anordnas sommartid i det gamla stationsmagasinet försäljning av hantverksprodukter från bygden. Byalagets hantverkskommitté ansvarar för verksamheten.

IT

Stratade under 2007 hemsida med avsikt att vara portal för hela Järlebygden. Utveckling pågår genom särskild arbetsgrupp.

Kommunikationer

Byalaget har en kommitté kallad Bro o Skepp, som handhar kommunikationerna över och på Järleån. Bron är en gångbro som vi sköter och som förbinder byn med närmsta busshpl. Bron är nu i dåligt skick och ett projekt i vardande.

Kultur

Kulturkommittén anordnar arrangemang med film, teater, musik, föreläsningar, bildvisning etc.

Lokal utvecklingsplan

Första lokala utvecklingsplanen utfomades 1998. Har sedan reviderats 2004 och senast diskuterats och sammanställt i nytt dokument som underlag i SWOT arbetet inför bildandet av Leaderområde 2007.

Miljö & Natur

Miljökom. arbetar med frågor rörande miljöstn och som remiss vid tillståndsfrågor som rör byn industri.

Nyhetsbrev

Byabladskommittén ger årligen ut 4 nr av tidningen Järle Byablad.

Samlingslokaler

Byalaget äger egen lokal sedan 5 år, Järlegården med kapacitet för 80 pers. Kommitté ansvarar för drift och skötsel. Verksamhet genom uthyrning, spontan användning främst av bygdens ungdomar samt egna arrangemang genom Byalagets kommittéer. Medlem i Bygdegårdarnas riksförbund.

Skapa jobb/Företagande

Genom verksamheten i Caféet i Järle stn bereds sommartid arbete för ett 10-tal ungdomar varje år.

Trivsel/Fester

Kulturkom m.fl anordnar olika möjligheter till möten i bygden. Ex är pubaftnar, med eller utan fotbolltittande, gemensamt firande vid nyår och andra anledningar.

Turism

Sveriges äldsta järnvägsstation finns i byn. Byalaget delägare i ågarstiftelse. Verksamhet sommartid med café och visning av stn. Stationskom. ansvarar för skötsel och Café o turism för verksamhet. Ca 10000 besök per år genom veterantågstrafik, beställningar och bilturism.

Ungdomsverksamhet

Olika kommittéer: Ungdomskommittén har träffar och spelar rollspel och LAN, planerar och medverkar i lajv. Medlem i Sverok. Särskild grupp driver mötesplatsen ”Måndagsträf-fen” för 10-15 åringar en gång per vecka.En annan grupp har öppen förskola samt div. andra aktiviteter.

Vandrings- & Ridleder

Särskild kommitté för vandringsleder längs Järleån och framförallt i Skärmarbodabergan. De senare har utvecklats på initiativ av byalaget och nu mycket uppmärksammat för sin unika natur i flera böcker och skrifter.

Vägar/Mackar

Bevakar vägfrågorna genom kontakter med vägverket, kommunen samt vägföreningen och industrin i byn. Senast ang ny bro, anslutningsvägarna till byn, remissvar om närliggande riksvägsombyggnad.

Annan verksamhet

Deltar i Nora kommuns bygderåd (kommunbygderådet).Har fadderbarn genom SOS barnbyar.

Uppdatera förening

Anmäl förening