Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Sollerö Sockenförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1995

Finns i

Dalarnas län
Mora kommun
Sollerön distrikt
Sollerön
med 1700 invånare.

Adress

Budgatu 28
79290 Sollerön

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Staffan Bond
Sollerö Sockenförening
Budgattu 2
792 90 Sollerön

Tel. 1: 0250-22619
Tel. 2: 070-5341350

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Ja, vi har arrangerat bla sommar- och julmarknader, ofta tillsammans med andra organisationer. Numera genomförs arrangemangen av organisationerna själva med uppbackning av oss.

Bad/Idrottsplats

Inga egna bad men vindpengar till byalag för förbättringar av badplatser. Samarbete med Sollerö IF som har en omfattade verksamhet och som nu bygger nu ut sin gamla lokal till en sportarena.

Barnomsorg

Ja, Vi tog fram att förslag till en "ekoförskola" som så småningom byggdes av kommunen som en konventionell förskola - tyvärr för liten. Bristen på platser resulterade i en föräldradriven förskola som vi stöttat symboliskt med lite vindpengar.

Bostäder

Vi har för kommunen påtalat behovet av tomtmark och hyresbostäder för bla unga, men inte själva planerat eller byggt.

Butik

Vi samarbetar nära med vår välsorterade butik Koopen, som ägs av en lokal konsumentförening och som under 2018 utökat och förbättrat lokalerna och servicen. I Koopen finns en del av vår flerkärniga Servicepunkt, gemensam med Sockenhuset och äldreboendet Stoltgården.

Egen affärsverksamhet

Ja, vi hyr ut lokaler i vårt Sockenhus. Dessutom är vi enda aktieägaren i Sollerö Petroleum i avvaktan på att lokalt samlade andelar konverteras till aktier.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Vi har markerat vår positiva inställning till flyktinganläggningar i socknen och sökt Leader-pengar för ett projekt, som tyvärr avslogs. Vi har drivit ett Växtkraft Mål 3-projekt Sollerö Resurscentrum, som resulterade i flera nya verksamheter och där främst kvinnor deltog.

IT

Ja, vi har arbetat med att fibrera socknen tillsammans med Mora Stadsnät. Vi har främst kartlagt intresset och stimulerat solleröborna att ansluta sig. Och legat på Mora kommun/Mora stadsnät. Nu i slutet av 2018 är största delen av socknen uppkopplad.

Kommunikationer

Vi har i omgångar lämnat synpunkter på busstrafiken som numera fungerar i stort sett bra. Vi har inte jobbat med samåkning eller andra egna lösningar.

Kultur

Ja, vi har initierat, drivit och stöttat många kulturprojekt. Exempel är bygdespel, koncerter, ordbok om sollerömålet och Sollerö Vikingabygd med många delprojekt.

Lokal utvecklingsplan

Ja, vi har tagit fram många utvecklingsplaner, den senaste är En framtida vision och utvecklingsplan för Sollerön år 2014. Även två "LEOR".

Lokalt kapital

Ja, vi har samlat kapital till flera angelägna satsningar. Exempel är återuppbyggnad av ångbåtsbrygga, komplettering av äppelträdsallé, vikingamuséum/sockenhus (gick tyvärr i konkurs) och ny mack. Till macken samlades 750 000 kr i andelar som ska konverteras till aktier i Sollerö Petroleum.Vi förvaltar tillsammans med Hembygdsföreningen vindpengar från 8 snurror på fastlandet. Det ger oss 100-200 000 om året. Nära 40 föreningar har fått pengar för ca 80 investeringar och projekt.

Miljö & Natur

Ja, vi har jobbat mycket med kulturlandskapet i arbetsgrupper och projekt. Hållbara Sollerön är ett av våra större projekt som resulterade i flera satsningar. Vi har röjt, startat betesföreningar mm. Fn söker vi Lona-pengar för stängsling i Klikten. Vi har en särskild arbetsgrupp Hållbara Sollerön.

Nyhetsbrev

Ja, vi ger ut Solleröbladet varannan vecka och delar ut det i socknens alla brevlådor. Det ger oss välbehövliga intäkter från annonser i bladet.

Omställning/Energi

Ja, men mest aktivt perioden 2000- 2010. Nu försöker vi ta omtag i arbetsgruppen Hållbara Sollerön. Inget särskilt med energi mer än att vi påverkat kommunen att bygga en liten flisdriven värmecentral för centrala Sollerön. Den värmer nu bla Sollerö Sockenhus.

Samlingslokaler

Ja, vi har köpt det gamla kommunalhuset för en krona och fått ett medskick av kommunen på 600 000 för reparationer och förbättringar. I Sockenhuset, som det numera kallas, finns Sockenkontor, Servicepunkt med bla företags- och föreningsservice och turistinformation, bygdearkiv, samlingslokal, sammanträdeslokaler, bibliotek, ungdomslokal, en lägenhet och privata företag. Vi har stöttat socknens bystugor med vindpengar.

Skapa jobb/Företagande

Ja, vi har bla drivit ett Växtkraft Mål 3-projekt, där många arbetslösa deltog, de flesta kvinnor. Vi har haft många anställda med lönebidrag, fn en heltidsanställd på kansliet.

Skola

Vi har samarbetat med Sollerö skola där elever fått ge sina framtidsbilder av Sollerö socken och lämna förslag till åtgärder.

Studiecirklar

Ja, men särskilt i början av vår verksamhet.

Stimulera inflyttning

Ja, genom att utveckla och marknadsföra socknen som en attraktiv och aktiv bygd med småföretagande, vitalt föreningsliv, bra service, rik natur och kultur mm.

Tagit emot studiebesök

Ja, både inhemska och internationella men särskilt i början av vår verksamhet.

Trivsel/Fester

Ja, vi har haft en särskild aktivitetsgrupp som ordnat tillställningar av olika slag. Numera stöttar vi mest andra föreningar i deras verksamhet.

Turism

Ja, vi har tagit över Sollerö Turistförening och producerar informationsmaterial om socknen i form av broschyrer, kartor tavlor och webbinfo. Vi har en Servicepunkt i Sockenhuset med bla turistinformation. Vi har anlagt en stig runt ön och gång- och cykelväg till/från Sollerö Camping och satsat vindpenger på Sollerö Golf. Vi deltar i projektet Geologiskt arv i inre Skandinavien för att uppmärksamma och marknadsföra Klikten som Geosite i Siljansringen. Vi har en särskild turismgrupp. text kommer

Ungdomsverksamhet

Ingen egen verksamhet men periodvis ungdomar i styrelsen och sedan lång tid tillbaka en ungdomslokal i Sockenhuset med subventionerad hyra.

Utbildning/Kompetensutveckling

Ja, vi har haft studiecirklar och projekt med inslag av kompetensutveckling främst för arbetslösa.

Vandrings- & Ridleder

Ja, vi har anlagt en vandringsstig runt Sollerön som allt mer också används för cykling och som successivt förbättras. Ridning kan ske på delar av strandstigen. Vi har varit delaktiga i etableringen av en kulturstig vid det vikingatida gravfältet i Klikten.

Varit på studiebesök

Ja, men främst i början av vår verksamhet.

Vägar/Mackar

Ja, vi har med framgång påverkat dåvarande Vägverket att bygga en ny bro mellan Sollerön och Gesunda och gångväg längs banken Sollerö Camping och bron. Tillsammans med kommunen och Jordägarna anlagt en gång- och cykelväg mellan de mer centrala delarna av ön och Sollerö camping. Vi har satsat vindpengar på GC-väg mellen Gesunda och Ryssa. Fn arbetar vi med att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten i socken tillsammans med kommunen och Trafikverket. Vi har en särskild trafikgrupp.

Äldreomsorg

Vi samarbetar nära med äldreboendet Stoltgården som ägs av den lokala bostadsrättsföreningen Soldi men drivs av kommunen. Ambitionen är att bygga ut för både seniorer och personer med särskilt vårdbehov. Vi försökar påverka kommunen att ge borgen för en utbyggnad. Vi har en särskild arbetsgrupp för omsorgen.

Annan verksamhet

Vi har ett bemannat Sockenkontor öppet dagligen måndag-fredag med service till boende, företag, föreningar och besökare.

Uppdatera förening

Anmäl förening